Komise pro elektroenergetiku

Sekretář: 

Ing. Richard Vidlička, MBA

Členové:

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Jiří Koutecký, bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality
Ing. Jiří Koutecký, bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality

Ing. Jiří Horák, ředitel úseku vvnČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.


Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektrárenLumius, spol. s r. o.

Ing. Miloň Vojnar, ředitel společnostiPRE distribuce, a. s.

Ing. Tomáš Gleich, MBA, vedoucí sekce Provoz sítí


Činnost komise:

Práce komise se zaměřuje především na:

 • připomínkování předložených návrhů právních norem týkajících se podnikatelské a zaměstnavatelské činnosti členů Svazu
 • na zpracování vlastních návrhů a doporučení na změny platné Státní energetické koncepce České republiky
 • na přípravu a posuzování materiálů v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR
 • zabezpečování aktivit souvisejících s prezentací Svazu
 • zajišťování spolupráce s odbornými útvary Svazu průmyslu a dopravy ČR

​​

Komise pro krizové situace

Sekretář:

Ing. Richard Vidlička, MBA

Členové:

ČEPS, a. s.

PhDr. Martin Bílek, Ph,D., bezpečnostní ředitelČEPS, a. s.

Ing. Radek Hamza, specialista fyzické bezpečnostiČEZ, a. s.

Ing. Daniel Rous, Ochrana skupiny ČEZ, bezpečnostní ředitelČEZ, a. s.

PhDr. Jana Plater-Zyberk, specialista informační bezpečnosti - seniorČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Pavel Filipi, ředitel úseku Řízení sítí a člen představenstvaČEZ, a. s.

Ivo Haft, specialista fyzické ochranyE.ON Distribuce, a. s.

Pavel Černý, vedoucí rozvoje a výstavbyPRE distribuce, a. s.

Ing. Jiří Hradecký, vedoucí sekce Řízení sítí


Představenstvo Českého svazu zaměstnavatelů v energetice na svém jednání konaném v březnu 2006 posoudilo současnou úroveň legislativy vztahující se na ochranu kritické infrastruktury. Současně rozhodlo o ustavení Komise pro krizové situace a o zaměření její činnosti do legislativní oblasti.

Vláda České republiky svým usnesením č. 665 ze dne 8. září 2011 schválila novelizovanou Bezpečnostní strategii. Dokument reaguje na nové podněty vyvolané událostmi v minulých letech. Vláda současně uložila vycházet z Bezpečnostní strategie při zpracování základních strategických a koncepčních dokumentů a legislativních opatření v oblasti bezpečnosti a obrany státu.


Činnost komise:

Činnost komise navazuje na zásady stanovené tímto dokumentem a sleduje jeho uplatnění z pohledu působnosti členů Svazu. Současně vychází ze zkušeností získaných při likvidaci krizových situací v minulých letech v souvislosti s právy a povinnosti vyplývajícími ze současné legislativy a z potřeby komunikace s vnějšími orgány a organizacemi.Komise pro teplárenství


Sekretář:

Martina Jaroušková

Členové:

ČEZ, a. s., Praha, řízení výrobních zdrojů


Ing. Martin Mládek, manažer prodeje energií

Ing. Jaroslav Kužel, vedoucí odboruSev. en EC, a. s., Chvaletice

Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel, člen představenstvaEnergotrans, a. s., Praha

Ing. Miroslav Krpec, generální ředitelOstrovská teplárenská, a. s., Ostrov

Ing. Tibor Hrušovský, předseda představenstvaPlzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

Ing. Václav Pašek, Ph.D., generální ředitelPražská teplárenská a. s., Praha

Ing. Ladislav Moravec, generální ředitelUnited Energy, a. s., Most – Komořany

Ing. Milan Boháček, generální ředitelTeplárenské sdružení České republiky, Praha

Mgr. Tomáš Drápela, předseda výkonné rady


Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel výkonného pracovištěTeplárna Otrokovice, a. s.,

Ing. Petr Jeník, předseda představenstva

Spolupracující


odborníci:

ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany

Ing. František Macek, vedoucí útvaru akvizic

Ing. Vlastimil Kadlík, specialista akvizicSeveročeská teplárenská, a. s., Most - Komořany

Ing. Petr Horák, ředitel společnosti


Činnost komise:

Od roku 1996 je uzavřena mezi ČSZE a Teplárenským sdružením ČR, které je členem ČSZE, dohoda o spolupráci. Byly stanoveny priority spolupráce. Ta se rozvíjí v oblasti odborných skupin, komisí a sekcí obou subjektů. Teplárenské společnosti, které jsou členy ČSZE, jsou zároveň i členy Teplárenského sdružení ČR. Spolupráce se realizuje především:

 • v oblasti energetické politiky se zaměřením na teplárenství
 • v organizaci společných setkání a seminářů k problematice kombinované výroby elektrické energie a tepla (KVET)

Další aktivity členů komise pro teplárenství jsou zaměřeny na zabezpečení informovanosti a účast teplárenských subjektů v odborných komisích a sekcích svazu a na výstavních akcích a seminářích organizovaných pro členy ČSZE:

 • v komisi pro objektivizaci náhradových řízení,
 • v sekci pro daně,
 • na veletrzích a regionálních výstavách,
 • na odborných seminářích.

Činnost komise se bude dále soustřeďovat na realizaci schválené činnosti ČSZE podle usnesení valných hromad pro oblast teplárenství zejména:

 • shromažďování problémů jednotlivých členských subjektů a navrhování společných obecně přijatelných řešení
 • sjednocování názorů členských subjektů na funkci a potřeby odvětví teplárenství se zaměřením zejména na energetickou politiku, legislativu, ceny a tarify, daně, bezpečnost práce a technickou normalizaci
 • aktivní zapojení a spolupráci dalších teplárenských subjektů v již existujících odborných komisích a sekcích ČSZE
 • aplikaci norem EU do oblasti teplárenství a na podporu KVET

Byla navázaná spolupráce s teplárenskou komisí nebo teplárenskými subjekty v rámci spolupráce se Svazem zaměstnavatelů energetiky Slovenska.

Komise pro teplárenství ČSZE vytváří podmínky pro realizaci specifických potřeb teplárenských společností - členských subjektů ČSZE, pro formulování jednotných stanovisek a připomínek k materiálům zásadně ovlivňujícím funkci teplárenství v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Současně členové komise informují o možnostech využití aktivit ČSZE k uspokojování potřeb společností, které zastupují. Bylo by vhodné, aby se členy komise staly všechny teplárenské společnosti a svými náměty mohly tak pravidelně přispívat k úspěšné činnosti ČSZE a k plnění jeho poslání.Komise pro energetické školství

Sekretář:

Ing. Štěpán Harašta


Činnost komise:

Hlavním cílem komise je podporovat a rozvíjet odborné energetické a elektrotechnické vzdělávání.

V této oblasti spolupráce s vysokými školami je prováděna propagace energetiky a zaměstnanci těchto škol jsou zapojováni do pořádání seminářů. Ve spolupráci se zahraničními školami jde především o formu výměny zkušeností, popřípadě o stáže a exkurze.

Aby rozhodování o školských záležitostech bylo při přechodu na regionální samosprávu snazší, inicioval ČSZE založení Asociace pro energetické a elektrotechnické vzdělávání, která zahrnuje další školy, nečleny ČSZE. Školství se prezentovalo při všech výstavách, resp. veletrzích, jichž se ČSZE velice aktivně a úspěšně účastní. V současnosti se připravuje v SOU Plzeň soutěž dovedností žáků škol sdružených v ČSZE a vítězové budou vyhodnoceni v Praze při příležitosti mezinárodní konference. Na Brněnském veletrhu se sdružení škol úspěšně prezentovalo samostatnou expozicí v rámci ČSZE a doprovodným programem na téma "Sektorová rada v energetice". V září na výstavě "Mládí a řemeslo" v Českých Budějovicích vystupovaly školy tradičně jednotně.

ČSZE se úspěšně prezentuje v programu Leonardo da Vinci, kde získal pro svůj pilotní projekt srovnávání kvality vyučenců v rámci EU grant, na tříleté období. V současnosti je tento projekt s názvem EURCERT ukončen a dále rozvíjen. O výsledky je velký zájem doma a v zahraničí. Na projekt navazuje další projekt s názvem EUCERT II. V rámci jednotného systému závěrečných učňovských zkoušek školy úzce spolupracují s ČSZE, MŠMT a Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV). Tento systém je vytvořen školami v ČR, které provádějí výuku v oboru elektro-silnoproud.

Zaměření činnosti komise:

 • Využívat výsledky pilotního projektu EUCERT v rámci programu Leonardo da Vinci. Pracovat na následném projektu EUCERT II.
 • Zavádět jednotný systém závěrečných zkoušek oboru elektro v celé ČR prostřednictvím MŠMT.
 • Rozšiřovat výuku o využívání obnovitelných zdrojů.
 • Rozvíjet asociaci pro energetické a elektrotechnické vzdělávání.
 • Pokračovat v kontaktech s energetickými školami v EU.
 • Prezentovat energetické školství na veletrzích a výstavách.
 • Podporovat rozvoj odborného elektrotechnického vzdělávání a prosazovat a obhajovat oprávněné zájmy odborných škol - členů ČSZE.
 • Prosazovat "Zásady spolupráce" mezi členskými subjekty ČSZE a energetickými školami, schválené VH ČSZE v roce 2003.

EURCERT - systémový přístup k evropské certifikaci vyučenců v elektrooborech - řešeno za podpory programu Leonardo da Vinci jako pilotní projekt pod č. CZ/00/B/F/PP - 134005.Komise pro objektivizaci náhradových řízení


Sekretář:

Martina Jaroušková

Předseda rady:

Ing. Daniela Paterová

Členové rady:

Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

Ing. Jarmila Sládková, vedoucí Ekologie, BOZP a POPražská teplárenská a. s., Praha

Mgr. Jan Tauš, právníkČEZ, a. s., Praha

Mgr. Jiří Hes, právník Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov

Bc. Jitka Klimešová, samostatný ekologSPOLANA a. s., Neratovice

Ing. Jiří Jirmus, technický specialista - ochrana ovzdušíŠKO-ENERGO, s. r. o., Mladá Boleslav

Ing. Jiří Mach, koordinátor ŽPSynthesia a. s., Pardubice - Semtín

Ing. Zdeněk Pugner, technický specialista
Sev.en EC, a.s, Chvaletice

Ing. Aleš Pánek, vedoucí odboru podpora a služby

Ing. Marcel Dlask, správní ředitel

Členové komise:

ČEZ, a. s., Praha 

Mgr. Jiří Hes, právník 

Mgr. Daniel Brix, projektový manager


Mgr Jiřina Králová, specialista legislativy

Ing. Petr Snopek, ekologOstrovská teplárenská, a. s., Ostrov

Ing. Tibor Hrušovský, předseda představenstvaPlzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

Ing. Jarmila Sládková, vedoucí Ekologie, BOZP a PO
Jitka Thürová, ekologPražská teplárenská a. s., Praha

Ing. Marika Morávková, vedoucí oddělení ekologie

Mgr. Jan Tauš, právní odbor

Ing. Marta Holá, vedoucí oddělení ŽPTeplárenské sdružení ČR

Ing. Jiří Vecka, specialista

Mgr. Martin Tužinský, právní specialistaSev.en EC, a.s.

Ing. Aleš Pánek, vedoucí odboru podpora a službyUnited Energy, a.s.

JUDr. Hana Glaclová, právník

Ing. Jana Hladová, ekolog

Nečlenové ČSZE:

ACTHERM spol. s r. o., o. z. Chomutov

Ing. Jan Nechvátal, ředitel odštěpného závoduAGC FLATGLASS Czech a.s., člen AGC Group

Ing. Irena Státníková, ekologAsociace dodavatelů tepla a technologií

Ing. Petr Linhart, jednatelC-Energy Plana s.r.o.

Ing. Irena Švehlíková, odbor ŽP

Mgr. Petra Bendová, EHS manager

Ing. Libor Doležal, ředitel společnostiCoal Services a.s.

Ing. Hana Lorencová, Ph.D., specialista pro enviromentální oblastČEZ Energetické služby, s. r. o., Ostrava - Vítkovice

Ing. Jaromír Vítek, vedoucí odboru IŘKDEZA, a. s.

Ing. Marek Cimala, technolog pro ochranu ovzdušíAlpiq Generation (CZ), s.r.o., Kladno

Ing. Petr Karafiát, ředitel pro engineering a ekologiiENERGETIKA TŘINEC, a. s., Třinec

Ing. Martin Niedoba, specialista ETS

Ing. Roman Molin, vedoucí strategieElektrárna Opatovice, a.s.

Mgr. Romana Zadrobílková, právník

Mgr. Martina Beránková, ekologie, BOZP a PO

Ing. Jan Hilbert, Ph.D., ekologie BOZP a POKG energo, s.r.o.

Ing. Vladimír Kolář, manager provozuLenzing Biocel Paskov, a.s.

Ing. Dalibor Slončík, vedoucí oddělení ekologieLOVOCHEMIE, a. s., Lovosice

Ing. Stanislava Kadavá, vedoucí odboru ŽPMondi Štětí a. s., Štětí

Ing. Vladimír Buk, specialista ŽP

Ing. Jan Koubský, manager neustálého zlepšováníO-I Manufacturing Czech Republic, a. s., Dubí

Judr. Dagmar Thomaschke, právníkOKK, Koksovny, a. s., Ostrava - Přívoz

Mgr. Lubomír Zvoneček, právník

Ing. Ivo Bárta, referent péče o životní prostředíPlzeňská energetika a. s., Plzeň

Ing. Jaroslav Albl, ekologSPOLANA a. s., Neratovice

Ing. Jiří Jirmus, technický specialista ochrany ovzdušíSokolovská uhelná právní nástupce, a. s., Sokolov

Bc. Jitka Klimešová, ekologSpolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem

Petr Rekas, ekolog

Ing. Iveta Soperová, technik ŽPSynthesia a. s., Pardubice - Semtín

Ing. Zdeněk Pugner, technický specialistaŠkoda Auto a. s., Mladá Boleslav

Ing. Kateřina Zamazalová, specialista – ochrana ovzdušíŠKO-ENERGO, s. r. o., Mladá Boleslav

Ing. Jiří Mach, koordinátor ŽP

Ing. Jaroslava Sotonová, koordinátor ŽP

RNDr. Zuzana Bugárová, specialista pro životní ovzduší

Mgr. Petr Fojtek, právníkTeplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice

Mgr. Zuzana Langová, právníkTeplárna Otrokovice, a. s., Otrokovice

Ing. Petr Karlík, vedoucí provozu odsíření

Ing. Kateřina Šibravová, ekologTeplárna Písek, a. s., Písek

Mgr. Andrea Žáková, ředitelkaTeplárna Strakonice, a. s., Strakonice

Ing. Zdeněk Matějka, technický ředitel

Ing. Jan Filip, ekologTeplárna Varnsdorf, a.s.

Tomáš Košín, energetik juniorTermo Děčín a.s.,Děčín

Pavel Wolf, ochrana životního prostředíTermout a.s.

Lucie Jurincová, managerThermoservis spol. s r.o.

Marek Michl, jednatel společnostiTřinecké železárny a.s.

JUDr. Lenka Lasotová, právní službaUNIPETROL RPA, s. r. o.

Mgr. Michal Kurka, vedoucí právního odboru
Judr. Pavel Šváb, právníkŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

Ing. Luboš Štěpánek, vedoucí provozu EnergetikaVELVETA a. s., Varnsdorf

Ing. Vendulka Špičková, ekologVEOLIA Energie ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Novák, specialista ŽP

Ing. Dalibor Pyš, vedoucí útvaru QHSE


Činnost komise:

Energetické a teplárenské subjekty ČSZE jsou kromě poplatků za znečišťování ovzduší vystavovány požadavkům na náhrady škod vznikajících na zemědělské a lesní produkci.

Energetické, teplárenské i ostatní společnosti emitující produkty spalin realizovaly na základě zákonů o ochraně ovzduší významná technická opatření ke snižování emisního zatížení životního prostředí v hodnotě cca 60 miliard korun. Výrazné snížení emisí látek znečišťujících ovzduší ze zařízení energetických a teplárenských subjektů se však nepromítá do současné praxe uplatňování náhrady škod na lesní produkci.

Komise pro objektivizaci náhradových řízení (KNŘ) byla ustavena v roce 1996 a jejím cílem je plnění požadavku členských subjektů ČSZE na koordinaci činnosti a zájmů jeho členů na přípravě technických a legislativních opatření k objektivnímu stanovení případných škod z průmyslové činnosti a podílu energetických a teplárenských společností na nich.

Na základě rozhodnutí představenstva ČSZE se členy KNŘ mohou stát a na její činnosti se podílejí.

Komise sdružuje řadu odborníků na uvedenou problematiku, reprezentujících široké spektrum profesionálních činností - právníků, ekologů, provozních ekonomů a vedoucích manažerů, zástupců celého spektra znečišťovatelů ovzduší z oblasti energetiky, teplárenství, dolů, hutí, dopravy, stavebnictví, sklářského, textilního a chemického průmyslu atd.Komise pro kolektivní vyjednávání


Sekretář:

Ing. Kateřina Janatková, tel: 602 312 886, e-mail: janatkova@csze.cz


Členové:

ČEPS, a. s.

Mgr. Diana Procházková, ředitelka sekce Služby společnostiČEZ, a. s.

Mgr. Marie Bendová, HR specialista senior 

Mgr. František Sirůček, VÚ odměňování a řízení výkonu United Energy, a. s.

Mgr. Michal Antonín, právník EPHPlzeňská teplárenská, a. s.

Mgr. Martina Janíková, vedoucí personalistiky a mezdElektrotrans, a. s.

Ing. Šárka Romanová, představitel vedeni pro ISŘ a HRE.ON ČR, s. r. o.

Tomáš Tesař, Vedoucí HR servisního střediskaPRE, a. s.

Ing. Petra Holubcová, vedoucí sekce Lidské zdrojePrařská teplárenská, a. s. 

Libor Benda, vedoucí odbor lidských právSev.en EC, a. s.

Ing. Martina Jeřábková, VO personalistika


Činnost komise:

Hlavním úkolem komise je vystupovat jako zástupce zaměstnavatelů při jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně s odborovými svazy.


Zaměření činnosti komise:

 • Vést kolektivní vyjednávání s odborovými svazy o uzavření dodatku KSVS
 • Příprava seminářů k problémům novinek Zákoníku práce a kolektivního vyjednávání


Komise bezpečnosti práce

http://www.csze-bozp.cz

Sekretář:

Ing. Kateřina Janatková

Členové:

ČEZ, a. s.

Ing. Jan Kisiel

Ing. Pavel NechvátalČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Stanislav KoubekČEPS, a. s.

Ing. Lukáš KičmerE.ON ČR, s.r.o.

Ing. Stanislav VodrážkaOMEXOM GA Energo s.r.o.

Radek BaxaPRE, a.s.

Ing. Pavel BoudaPražská teplárenská a.s.

Bc. Miloslav Čech