Komise pro elektroenergetiku

Sekretář: 

Ing. Jan Klas, MBA

Členové:

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Jiří Koutecký, bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality
Ing. Jiří Koutecký, bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality

Ing. Jiří Horák, ředitel úseku vvnČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.


Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektrárenLumius, spol. s r. o.

Ing. Miloň Vojnar, ředitel společnostiPRE distribuce, a. s.

Ing. Tomáš Gleich, MBA, vedoucí sekce Provoz sítí


Činnost komise:

Práce komise se zaměřuje především na:

 • připomínkování předložených návrhů právních norem týkajících se podnikatelské a zaměstnavatelské činnosti členů Svazu
 • na zpracování vlastních návrhů a doporučení na změny platné Státní energetické koncepce České republiky
 • na přípravu a posuzování materiálů v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR
 • zabezpečování aktivit souvisejících s prezentací Svazu
 • zajišťování spolupráce s odbornými útvary Svazu průmyslu a dopravy ČR

​​

Komise pro krizové situace

Sekretář:

Ing. Jan Klas, MBA

Členové:

ČEPS, a. s.

PhDr. Martin Bílek, Ph,D., bezpečnostní ředitelČEPS, a. s.

Ing. Radek Hamza, specialista fyzické bezpečnostiČEZ, a. s.

Ing. Daniel Rous, Ochrana skupiny ČEZ, bezpečnostní ředitelČEZ, a. s.

PhDr. Jana Plater-Zyberk, specialista informační bezpečnosti - seniorČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Pavel Filipi, ředitel úseku Řízení sítí a člen představenstvaČEZ, a. s.

Ivo Haft, specialista fyzické ochranyE.ON Distribuce, a. s.

Pavel Černý, vedoucí rozvoje a výstavbyPRE distribuce, a. s.

Ing. Jiří Hradecký, vedoucí sekce Řízení sítí


Představenstvo Českého svazu zaměstnavatelů v energetice na svém jednání konaném v březnu 2006 posoudilo současnou úroveň legislativy vztahující se na ochranu kritické infrastruktury. Současně rozhodlo o ustavení Komise pro krizové situace a o zaměření její činnosti do legislativní oblasti.

Vláda České republiky svým usnesením č. 665 ze dne 8. září 2011 schválila novelizovanou Bezpečnostní strategii. Dokument reaguje na nové podněty vyvolané událostmi v minulých letech. Vláda současně uložila vycházet z Bezpečnostní strategie při zpracování základních strategických a koncepčních dokumentů a legislativních opatření v oblasti bezpečnosti a obrany státu.


Činnost komise:

Činnost komise navazuje na zásady stanovené tímto dokumentem a sleduje jeho uplatnění z pohledu působnosti členů Svazu. Současně vychází ze zkušeností získaných při likvidaci krizových situací v minulých letech v souvislosti s právy a povinnosti vyplývajícími ze současné legislativy a z potřeby komunikace s vnějšími orgány a organizacemi.Komise pro teplárenství


Sekretář:

Martina Jaroušková

Členové:

ČEZ, a. s., Praha, řízení výrobních zdrojů


Ing. Martin Mládek, manažer prodeje energií

Ing. Jaroslav Kužel, vedoucí odboruSev. en EC, a. s., Chvaletice

Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel, člen představenstvaEnergotrans, a. s., Praha

Ing. Miroslav Krpec, generální ředitelOstrovská teplárenská, a. s., Ostrov

Ing. Tibor Hrušovský, předseda představenstvaPlzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitelPražská teplárenská a. s., Praha

Ing. Ladislav Moravec, generální ředitelUnited Energy, a. s., Most – Komořany

Ing. Milan Boháček, generální ředitelTeplárenské sdružení České republiky, Praha

Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel výkonného pracovištěTeplárna Otrokovice, a. s.,

Ing. Petr Jeník, předseda představenstva


Spolupracující


odborníci:

ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany

Ing. František Macek, vedoucí útvaru akvizic

Ing. Vlastimil Kadlík, specialista akvizicSeveročeská teplárenská, a. s., Most - Komořany

Ing. Petr Horák, ředitel společnosti


Činnost komise:

Od roku 1996 je uzavřena mezi ČSZE a Teplárenským sdružením ČR, které je členem ČSZE, dohoda o spolupráci. Byly stanoveny priority spolupráce. Ta se rozvíjí v oblasti odborných skupin, komisí a sekcí obou subjektů. Teplárenské společnosti, které jsou členy ČSZE, jsou zároveň i členy Teplárenského sdružení ČR. Spolupráce se realizuje především:

 • v oblasti energetické politiky se zaměřením na teplárenství
 • v organizaci společných setkání a seminářů k problematice kombinované výroby elektrické energie a tepla (KVET)

Další aktivity členů komise pro teplárenství jsou zaměřeny na zabezpečení informovanosti a účast teplárenských subjektů v odborných komisích a sekcích svazu a na výstavních akcích a seminářích organizovaných pro členy ČSZE:

 • v komisi pro objektivizaci náhradových řízení,
 • v sekci pro daně,
 • na veletrzích a regionálních výstavách,
 • na odborných seminářích.

Činnost komise se bude dále soustřeďovat na realizaci schválené činnosti ČSZE podle usnesení valných hromad pro oblast teplárenství zejména:

 • shromažďování problémů jednotlivých členských subjektů a navrhování společných obecně přijatelných řešení
 • sjednocování názorů členských subjektů na funkci a potřeby odvětví teplárenství se zaměřením zejména na energetickou politiku, legislativu, ceny a tarify, daně, bezpečnost práce a technickou normalizaci
 • aktivní zapojení a spolupráci dalších teplárenských subjektů v již existujících odborných komisích a sekcích ČSZE
 • aplikaci norem EU do oblasti teplárenství a na podporu KVET

Byla navázaná spolupráce s teplárenskou komisí nebo teplárenskými subjekty v rámci spolupráce se Svazem zaměstnavatelů energetiky Slovenska.

Komise pro teplárenství ČSZE vytváří podmínky pro realizaci specifických potřeb teplárenských společností - členských subjektů ČSZE, pro formulování jednotných stanovisek a připomínek k materiálům zásadně ovlivňujícím funkci teplárenství v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Současně členové komise informují o možnostech využití aktivit ČSZE k uspokojování potřeb společností, které zastupují. Bylo by vhodné, aby se členy komise staly všechny teplárenské společnosti a svými náměty mohly tak pravidelně přispívat k úspěšné činnosti ČSZE a k plnění jeho poslání.Komise pro energetické školství

Sekretář:

Ing. Štěpán Harašta


Činnost komise:

Hlavním cílem komise je podporovat a rozvíjet odborné energetické a elektrotechnické vzdělávání.

V této oblasti spolupráce s vysokými školami je prováděna propagace energetiky a zaměstnanci těchto škol jsou zapojováni do pořádání seminářů. Ve spolupráci se zahraničními školami jde především o formu výměny zkušeností, popřípadě o stáže a exkurze.

Aby rozhodování o školských záležitostech bylo při přechodu na regionální samosprávu snazší, inicioval ČSZE založení Asociace pro energetické a elektrotechnické vzdělávání, která zahrnuje další školy, nečleny ČSZE. Školství se prezentovalo při všech výstavách, resp. veletrzích, jichž se ČSZE velice aktivně a úspěšně účastní. V současnosti se připravuje v SOU Plzeň soutěž dovedností žáků škol sdružených v ČSZE a vítězové budou vyhodnoceni v Praze při příležitosti mezinárodní konference. Na Brněnském veletrhu se sdružení škol úspěšně prezentovalo samostatnou expozicí v rámci ČSZE a doprovodným programem na téma "Sektorová rada v energetice". V září na výstavě "Mládí a řemeslo" v Českých Budějovicích vystupovaly školy tradičně jednotně.

ČSZE se úspěšně prezentuje v programu Leonardo da Vinci, kde získal pro svůj pilotní projekt srovnávání kvality vyučenců v rámci EU grant, na tříleté období. V současnosti je tento projekt s názvem EURCERT ukončen a dále rozvíjen. O výsledky je velký zájem doma a v zahraničí. Na projekt navazuje další projekt s názvem EUCERT II. V rámci jednotného systému závěrečných učňovských zkoušek školy úzce spolupracují s ČSZE, MŠMT a Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV). Tento systém je vytvořen školami v ČR, které provádějí výuku v oboru elektro-silnoproud.

Zaměření činnosti komise:

 • Využívat výsledky pilotního projektu EUCERT v rámci programu Leonardo da Vinci. Pracovat na následném projektu EUCERT II.
 • Zavádět jednotný systém závěrečných zkoušek oboru elektro v celé ČR prostřednictvím MŠMT.
 • Rozšiřovat výuku o využívání obnovitelných zdrojů.
 • Rozvíjet asociaci pro energetické a elektrotechnické vzdělávání.
 • Pokračovat v kontaktech s energetickými školami v EU.
 • Prezentovat energetické školství na veletrzích a výstavách.
 • Podporovat rozvoj odborného elektrotechnického vzdělávání a prosazovat a obhajovat oprávněné zájmy odborných škol - členů ČSZE.
 • Prosazovat "Zásady spolupráce" mezi členskými subjekty ČSZE a energetickými školami, schválené VH ČSZE v roce 2003.

EURCERT - systémový přístup k evropské certifikaci vyučenců v elektrooborech - řešeno za podpory programu Leonardo da Vinci jako pilotní projekt pod č. CZ/00/B/F/PP - 134005.Komise pro objektivizaci náhradových řízení


Sekretář:

Martina Jaroušková

Předseda rady:

United Energy, a. s., Most-Komořany

Ing. Daniela Paterová, vedoucí útvrau bezpečnosti a ŽP

Členové rady:

Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

Ing.Jaroslav Háva, vedoucí oddělení Enviromentu a energetikyPražská teplárenská a. s., Praha

JUDr. Dalibor Ryšlavý, právníkČEZ, a. s., Praha – pracoviště JE Temelín

Mgr. Jiří Hes, právník Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov

Bc.Jitka Klimešová, samostatný ekologSPOLANA a. s., Neratovice

Ing.Jiří Jirmus, technický specialista - ochrana ovzdušíŠKO-ENERGO, s. r. o., Mladá Boleslav

Ing. Jiří Mach, koordinátor ŽPSynthesia a. s., Pardubice - Semtín

Ing. Zdeněk Pugner, technický specialista

Členové komise:

ČEZ, a. s., Praha – pracoviště JE Temelín

Mgr. Jiří Hes, právník Ostrovská teplárenská, a. s., Ostrov

Ing. Tibor Hrušovský, předseda představenstvaPlzeňská teplárenská, a. s., Plzeň

Ing. Jaroslav Háva, samostatný ekolog

Jakub Vojta, BBS, vedoucí obchodu elektrické energiePražská teplárenská a. s., Praha

JUDr. Dalibor Ryšlavý, právník společnosti

Ing. Marika Morávková, vedoucí oddělení ekologie

Ing. Marta Klonová, specialista oddělení ekologieTeplárenské sdružení ČR

Ing. Jiří Vecka, specialista

Mgr. Martin Tužinský, právní specialistaUnited Energy, a. s., Most-Komořany

Ing. Daniela Paterová, vedoucí útvaru bezpečnosti a ŽP

Nečlenové ČSZE:

ACTHERM spol. s r. o., o. z. Chomutov

Ing. Josef Robenek, vedoucí odboru ekologie a laboratoře

Jokl, vedoucí výrobně-technického úsekuAlpin Zlín, s. r. o. Zlín

Ing. Jaroslav Bobák, vedoucí řízení provozu

Ing. Jaromír Štach, ekolog společnostiArcelorMittal, Frýdek – Místek

Ing. Dagmar Lacná, vedoucí ekologieArcelorMittal, Ostrava

Ing. Petr Baranek, ředitel pro ŽP

Ing. Jiří Krčmář, specialista – životní prostředíAES Bohemia spol. s r. o., Planá nad Lužnicí

Ing. Libor Doležal, technicko-obchodní ředitel

Ing. Radka Šmehlíková, obchodní ředitelka

Mgr. Petra Bendová, EHS managerBiocel Paskov a. s., Paskov

Ing. Dalibor Slončík, vedoucí odboru kvality a ŽPCENTROPOL CZ, a. s., Ústí nad Labem

Ing. Karel Musil, energetický analytik

Ing. Ivan Vrábel, senior Manager pro výrobu, distribuci el. a teplaČeská rafinérská, a. s., Litvínov-Záluží

Ing. Hana Čermáková, senior technolog ŽP

David Matějka, právník

Ing. Pavel Fobl, ved. odd. ŽP, energií a kvality produktů

JUDr. Jaroslav Strolený, senior právníkČeská zbrojovka a. s., Uherské Hradiště

Eva Štěrbová, odborná asistentka, technik ŽPČKD Kutná Hora, a. s.

Naděžda Hamplová, vedoucí ekologického odděleníČEZ Energetické služby, s. r. o., Ostrava - Vítkovice

Ing. Jaromír Vítek, vedoucí odboru IŘKDALKIA Česká republika, a. s., Ostrava

Ing. Zdeněk Novák, specialista životního prostředí

Mgr. Tereza Čermáková, právní odděleníDEZA, a. s., Valašské Meziříčí

Ing. Miroslav Orel, technolog ovzdušíEASTMAN Sokolov, a. s., Sokolov

Ing. Miroslav Wittner, vedoucí odboru životního prostředíAlpiq Generation (CZ), s. r. o., Kladno

Ing. Petr Karafiát, ředitel pro engineering a ekologiiDalkia Kolín, a. s.

Mgr. Ing. Aleš Doležal

Hana Zamostná, oddělení ŽPENERGETIKA TŘINEC, a. s., Třinec

Ing. Martin Niedoba, specialista strategie

Ing. Roman Molin, vedoucí strategieENERGETIKA Vítkovice, a. s., Ostrava – Vítkovice

Ing. Jaromír Vítek, manažer KvalityENERGY Ústí nad Labem, a. s., Ústí nad Labem

Jan Vojtěch, výrobní ředitel

Ing. Michaela Balounová, podnikový ekologFrantiškolázeňská výtopna, s. r. o., Františkovy Lázně

Ing. Jan Hátle, jednatel společnosti

Miloslav Karas, ekonomGlaverbel Czech, a. s., člen skupiny Glaverbel, Teplice

Ing. Kamila Haslingerová, ekologHARPEN ČR, s. r. o., provoz Teplárna Náchod

Ing. Miloslav CamfourekCHEMOPETROL, a. s., Litvínov

Mgr. Kateřina Hojdarová, vedoucí právního oddělení

Mgr. Michal Kurka, právníkKlatovská teplárna a. s., Klatovy

Emil Strádal, vedoucí výroby

Štěpán Heřman, ekonomLias Vintířov, Lehký stavební materiál, k. s., Vintířov

Ing. František Gvoždík, prokurista

Ing. Marek Krössl, vedoucí střediska LiaporLOVOCHEMIE, a. s., Lovosice

Ing. Stanislava Kadavá, vedoucí odboru ŽPMondi Štětí a. s., Štětí

Ing. Vladimír Buk, specialista ŽPO-I Manufacturing Czech Republic, a. s., Dubí

Ing. Martina Kyselová, finanční ředitelka

Mgr. Dagmar Thomaschke, právní asistenceOKK, Koksovny, a. s., Ostrava - Přívoz

Mgr. Lubomír Zvoneček, právník

Ing. Ivo Bárta, referent péče o životní prostředíORGREZ a. s.
PARAMO, a. s., Pardubice – Skupina Unipetrol

Ing. Eva Laštovičková, vedoucí odboru životního prostředíPlzeňská energetika a. s., Plzeň

Ing. Jaroslav Albl, ekologSETUZA a. s., Ústí nad Labem

Ing. Lubomír Pokorný, ekologSPOLANA a. s., Neratovice

Ing. Jiří Jirmus, technický specialista – ochrana ovzdušíSokolovská uhelná právní nástupce, a. s., Sokolov

Mgr. Karel Najvar, vedoucí sekce ekologie

Bc. Jitka Kubíková, samostatný ekologSpolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem

Petr Rekas, ekologSynthesia a. s., Pardubice - Semtín

Ing. Zdeněk Pugner, technický specialistaSYNTHOS Kralupy, a. s.

Pavel Topinka, vedoucí odboru OŽPŠkoda Auto a. s., Mladá Boleslav

Ing. Kateřina Zamazalová, specialista – ochrana ovzdušíŠKO-ENERGO, s. r. o., Mladá Boleslav

Ing. Jiří Mach, koordinátor ŽP

RNDr. Zuzana Bugárová, odd. životního prostředíTeplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice

Ing. Jana Wenglarzyová, ekologTeplárna Liberec, a. s.

Michaela Joklová, reporting, odečtyTeplárna Otrokovice, a. s., Otrokovice

Mgr. Marcela Trnková, advokátka zastupující TOTTeplárna Písek, a. s., Písek

Mgr. Andrea Žáková, ekologTeplárna Strakonice, a. s., Strakonice

Dipl. Ing. František Kutheil, ředitel pro techniku a výrobu

Dipl. Ing. Jan Filip, ekologDalkia Česká republika, a. s., Divize Ústí nad Labem

Bc. Václav Čermák, vedoucí odboru ŽPTeplárna Trmice, a. s.

Mgr. Marek Kasal, právník

Ing. Václav Čermák, vedoucí odd. řízení jakosti, ekologTeplárny Brno, a. s., Brno-Lesná

JUDr. Jana Vurmová, právník společnostiTeplo spol. s  r. o., Ústí nad Orlicí

Saša Glac, vedoucí výrobyTermo Děčín a.s.,Děčín

Pavel Wolf, ochrana životního prostředíUNIPETROL RPA, s. r. o.

Mgr. Michal Kurka, vedoucí právního odboru
Mgr. Michal Kurka, vedoucí právního odboru

Ing. Vlastislav Fanta, technolog

Bc. Luděk Sklenář, technologUNIPETROL  SERVICES, s. r. o. Litvínov - Záluží

Ing. Jana Jenčíková, specialista HSE&QVápenka Čertovy schody, a. s., Tmaň

Ing. Libor Prokopec, manažer pro životní prostředíVápenka Vitošov, s. r. o., Zábřeh

Ing. Petr Hrbek, ekolog

Ing. Slavomír Janků, ekologDalkia Mariánské Lázně, s. r. o.

Ing. Jiří Černý, jednatelŽatecká teplárenská, a. s., Žatec

Ing. Alena Hlávková, náměstek ředitele pro ekonomii a obchod

Eduard Procházka, energetikŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

Ing. Luboš Štěpánek, ředitel divize energetikaŽDB GROUP a. s., Bohumín

Mgr. Antonín Kvak, pracovník ochrany ŽPAsociace sklářského a keramického průmyslu ČR,Praha

Ing. Magda Purkrábková, tajemník asociaceAvirunion, a. s., Dubí

Ing. Petr Vlček, technické odděleníGlass Service Invest, s. r. o., Košťany

Ing. Petr Beránek, ředitelJihlavské sklárny Bohemia, a. s., Jihlava

Ing. Bohumil Kaněčka, technický ředitelOrnela, a. s., Desná

Ing. Jaromír Čermák, technický náměstek

JUDr. Eva Jansová, právníkPRECIOSA a. s., Jablonec nad Nisou

Ing. Marie Kozderová, ekolog společnosti

Jana Roháčová, ekolog specialista

Ing. Ondřej Vojtíšek, ekolog specialista

JUDr. Iva Hlaváčková, advokátkaSklárny Bohemia, a. s., Poděbrady

Ing. Jiří Štácha, ekologSvaz výrobců bižuterie, Jablonec nad Nisou

JUDr. Jaromír Adam, tajemník svazuVetropack Moravia Glass a. s., Kyjov

Ing. Svatopluk Kudláč, vedoucí řízení jakostiŽeleznobrodské sklo, a. s., Železný Brod

Ing. Dana Švábová, ekologVELVETA a. s., Varnsdorf

JUDr. Josef Kolka, právník

Ing. Vendulka Špičková, ekologVITRABLOK a. s. Duchcov

Ing. Tomáš Hrabák, finanční ředitel a prokurista


Činnost komise:

Energetické a teplárenské subjekty ČSZE jsou kromě poplatků za znečišťování ovzduší vystavovány požadavkům na náhrady škod vznikajících na zemědělské a lesní produkci.

Energetické, teplárenské i ostatní společnosti emitující produkty spalin realizovaly na základě zákonů o ochraně ovzduší významná technická opatření ke snižování emisního zatížení životního prostředí v hodnotě cca 60 miliard korun. Výrazné snížení emisí látek znečišťujících ovzduší ze zařízení energetických a teplárenských subjektů se však nepromítá do současné praxe uplatňování náhrady škod na lesní produkci.

Komise pro objektivizaci náhradových řízení (KNŘ) byla ustavena v roce 1996 a jejím cílem je plnění požadavku členských subjektů ČSZE na koordinaci činnosti a zájmů jeho členů na přípravě technických a legislativních opatření k objektivnímu stanovení případných škod z průmyslové činnosti a podílu energetických a teplárenských společností na nich.

Na základě rozhodnutí představenstva ČSZE se členy KNŘ mohou stát a na její činnosti se podílejí.

Komise sdružuje řadu odborníků na uvedenou problematiku, reprezentujících široké spektrum profesionálních činností - právníků, ekologů, provozních ekonomů a vedoucích manažerů, zástupců celého spektra znečišťovatelů ovzduší z oblasti energetiky, teplárenství, dolů, hutí, dopravy, stavebnictví, sklářského, textilního a chemického průmyslu atd.Komise pro kolektivní vyjednávání


Sekretář:

Ing. Kateřina Janatková, tel: 602 312 886, e-mail: janatkova@csze.cz


Členové:

ČEPS, a. s.

Mgr. Diana Procházková, ředitelka sekce Služby společnostiČEZ, a. s.

Mgr. Marie Bendová, HR specialista senior 

Mgr. František Sirůček, VÚ odměňování a řízení výkonu United Energy, a. s.

Mgr. Michal Antonín, právník EPHPlzeňská teplárenská, a. s.

Ing. Alena Patzenhauerová, vedoucí personalistiky a mezdElektrotrans, a. s.

Ing. Šárka Romanová, představitel vedeni pro ISŘ a HRE.ON ČR, s. r. o.

Ing. Milan Kroupa, vedoucí personálního managementuPRE, a. s.

Ing. Petra Holubcová, vedoucí sekce Lidské zdrojePrařská teplárenská, a. s. 

Libor Benda, vedoucí odbor lidských právSev.en EC, a. s.

Ing. Martina Jeřábková, VO personalistika


Činnost komise:

Hlavním úkolem komise je vystupovat jako zástupce zaměstnavatelů při jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně s odborovými svazy.


Zaměření činnosti komise:

 • Vést kolektivní vyjednávání s odborovými svazy o uzavření dodatku KSVS
 • Příprava seminářů k problémům novinek Zákoníku práce a kolektivního vyjednávání


Komise bezpečnosti práce

http://www.csze-bozp.cz

Sekretář:

Ing. Kateřina Janatková

Členové:

ČEZ, a. s.

Ing. Jan Kisiel

Ing. Pavel NechvátalČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Stanislav KoubekČEPS, a. s.

Ing. Lukáš KičmerE.ON ČR, s.r.o.

Ing. Stanislav VodrážkaOMEXOM GA Energo s.r.o.

Radek BaxaPRE, a.s.

Ing. Pavel BoudaPražská teplárenská a.s.

Bc. Miloslav Čech