Stanovy Českého svazu zaměstnavatelů v energetice


účinné od 4. 12. 2015

Stanovy

Českého svazu zaměstnavatelů v energetice

Preambule


Český svaz zaměstnavatelů v energetice byl založen jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra pod č. j. VSP/1-5097/91-EVS/1-1/53 358/03-R dne 11. února 1991. Podle ust. § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen OZ], se sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb. považují ode dne 1. ledna 2014 za spolky.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je od 1. 1. 2014 právnickou osobou – spolkem podle OZ, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1812, identifikační číslo: 186 31 584 [dále také Svaz].

Tyto stanovy vymezují charakter poslání Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, jeho úkoly a principy jeho organizace a ve smyslu ust. § 3041 odst. 2 OZ se přizpůsobují ust. § 214 an. OZ. 


Čl. 1.
Název a sídlo Svazu

1.1.      Svaz přijal název: Český svaz zaměstnavatelů v energetice [zkratka ČSZE], v angličtině The Czech Association of Employers in Energy Sector.

1.2.      Logo Českého svazu zaměstnavatelů v energetice je přílohou těchto stanov.

1.3.      Sídlem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice je Praha.


Čl. 2.
Poslání Svazu

2.1.      Svaz je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací, sdružující zejména zaměstnavatele v oblasti výroby, přepravy a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepla a v souvisejících oborech zahrnujících celý energetický cyklus včetně energetického strojírenství, vědy a výzkumu, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky a odborné školy zaměřené na energetiku.

2.2.      Posláním Svazu je pozitivně a ve prospěch etického podnikání v energetických odvětvích ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky a hájit oprávněné společné zájmy svých členů vůči vnějším orgánům a organizacím s cílem vytvářet stabilní podnikatelské prostředí a podmínky pro udržení sociálního smíru.

2.3.      Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území České republiky a zájmově spolupracuje se zaměstnavatelskými a profesními organizacemi mimo území České republiky.


Čl. 3.
Předmět činnosti Svazu vyplývající z jeho poslání

A.        Hlavní předmět činnosti

3.1.      Přispívat k dobrému jménu české energetiky a souvisejících oborů, chránit je, jakož 
i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů.

3.2.      Zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské  zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem České republiky, vládou České republiky, regionálními samosprávami, politickými stranami a hnutími a dalšími národními
a mezinárodními institucemi.

3.3.      Zastupovat členy Svazu při kolektivním vyjednávání k uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy.

3.4.      Koordinovat činnosti a zájmy členů Svazu a sjednocovat je s cílem vytvářet jednotná stanoviska Svazu vůči vnějším orgánům a organizacím.

3.5.      Zastupovat a prosazovat oprávněné zájmy svých členů v mezinárodních zaměstnavatelských a profesních organizacích.

3.6.      Shromažďovat, hodnotit, zobecňovat a rozšiřovat poznatky a zkušenosti z činnosti jednotlivých členů Svazu a informovat o nich členské subjekty.

3.7.      Navazovat vztahy s obdobnými institucemi v České republice a v zahraničí 
a spolupracovat s nimi.


B.        Další činnosti Svazu 

3.8.      Zpracovávat kvalifikovanou oponenturu aktualizovaných verzí Státní energetické koncepce a připravovaných legislativních norem, podávat návrhy nových právních norem nebo návrhy změn stávajících právních norem a předpisů v oblasti výroby, přepravy a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepla a souvisejících oborů a předkládat vlastní návrhy, podání a intervence pro vládní a politická rozhodnutí vycházející z praxe a potřeb členské základny Svazu.

3.9.      Podílet se na harmonizaci právních norem pro energetická odvětví s právními normami Evropské unie, zajišťovat jejich aplikaci v energetickém hospodářství České republiky a vyhodnocovat jejich vliv na činnosti členských organizací.

3.10.    Zpracovávat a podávat návrhy  technických  norem a  norem z  oblasti  bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci za oblast elektroenergetiky a teplárenství, popřípadě souvisejících oborů, navrhovat jejich změny a podílet se na harmonizaci těchto norem s normami Evropské unie.

3.11.    Zajišťovat podle potřeb členských subjektů služby analytického, prognostického
a argumentačního charakteru, zprostředkovávat konzultace k aktuálním problémům energetických odvětví, organizovat a zajišťovat odborné semináře a konference a organizovat další výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost.

3.12.    Podporovat efektivní využití paliv, spolehlivost a efektivnost výroby, přepravy a distribuce elektřiny,  výroby a rozvodu tepla a jejich racionální užití a slučitelnost s životním prostředím, včetně rozvoje kogenerace a obnovitelných zdrojů energie a využívání druhotných energetických zdrojů.

3.13.    Informovat veřejnost, sdělovací prostředky a orgány na všech úrovních o současných trendech v zásobování elektřinou a teplem a o souvisejících otázkách a vhodnou prezentací vytvářet pozitivní vnímání Svazu jako významné odborné instituce a neopomenutelného sociálního partnera státní správy, odborů či jiných zástupců zaměstnanců. 

3.14.    Zpracovávat a vydávat odborné a prezentační materiály z oblasti energetického hospodářství, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [dále jen BOZP], a činnosti Svazu a prezentovat své členy na odborných seminářích, konferencích, výstavách a veletrzích.

3.15.    Vytvářet podmínky pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců v energetických odvětvích, např.: organizování seminářů, školení, odborných konferencí apod.

3.16.    Podporovat rozvoj učňovského, středoškolského, vyššího odborného a vysokoškolského elektrotechnického a energetického vzdělávání a podílet se na tvorbě vzdělávacích programů a standardů vzdělávání středních a vyšších odborných škol zaměřených na elektrotechniku a energetiku.


Čl. 4.
Členství Svazu v jiných organizacích a institucích

4.1.      Svaz je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky a prostřednictvím svých zástupců se podílí na práci v jeho orgánech a v odborných komisích.

4.2.      Svaz je členem Mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC, Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost – Sekce elektřina (IVSS) a Mezinárodní asociace pro práce pod napětím (LWA). Prostřednictvím specialistů svých členských organizací se podílí na práci příslušných výborů a pracovních komisí těchto organizací.

4.3.      O členství v dalších tuzemských organizacích rozhoduje představenstvo Svazu, o členství v dalších mezinárodních organizacích valná hromada Svazu.


Čl. 5.
Členství ve Svazu

5.1.      O členství ve Svazu rozhoduje představenstvo Svazu. Členství je:

a)         řádné,
b)         čestné.

Přihlášky členů přijímá sekretariát Svazu, který je předkládá ke schválení představenstvu Svazu a na základě jeho rozhodnutí vydává členům osvědčení o členství.

5.2.      Řádným členem se může stát zaměstnavatelská právnická osoba působící na území České republiky v oblasti výroby, přepravy a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepla, energetického strojírenství, vědy a výzkumu a školy technického zaměření na oblast energetiky.Představenstvo Svazu ve schvalovacím řízení o přijetí nového člena posuzuje zaměření působení žadatele ve smyslu ustanovení čl. 2.1. těchto stanov.

5.3.        Čestným členem se mohou stát fyzické osoby, které významně přispěly k rozvoji činnosti Svazu nebo významně přispěly či přispívají k rozvoji energetiky České republiky, popř. i v mezinárodním hledisku, a to na základě doporučení řádného člena Svazu po projednání s navrhovaným kandidátem a po schválení představenstvem Svazu.

5.4.      Prostřednictvím sekretariátu vede Svaz seznam členů, do něhož vedle identifikace každého člena uvádí další údaje o členství nebo výmazu, o zástupcích členů Svazu oprávněných za člena jednat apod. Seznam členů Svazu, vyjma údajů o jejich zástupcích, je zpřístupněn a s ohledem na skutečnost, že řádní členové Svazu jsou výhradně právnické osoby, může být zveřejněn, avšak bez osobních údajů zástupců členů Svazu a čestných členů Svazu.

5.5.      Práva řádných členů Svazu jsou:

a) účastnit se všech akcí pořádaných Svazem,

b) podílet se na akcích, které Svaz pořádá, a přednostně využívat jeho služeb,

c) vyjadřovat se k činnosti Svazu a svazových orgánů a předkládat své návrhy na změnu základních svazových dokumentů, na svolávání valné hromady Svazu a obsah jejího programu a na volbu členů představenstva Svazu a členů dozorčí rady Svazu,

d) předkládat prostřednictvím svých zástupců návrhy a podněty k činnosti Svazu,

e) předkládat zdůvodněné připomínky a náměty na aktualizaci Státní energetické koncepce,

f) předkládat prostřednictvím sekretariátu Svazu zdůvodněné požadavky na změnu nebo zpracování nových legislativních či technických norem z oblasti elektroenergetiky, teplárenství a odborného energetického školství, včetně norem z oblasti BOZP a norem ovlivňujících činnost energetických odvětví,

g) předkládat prostřednictvím sekretariátu Svazu zdůvodněná stanoviska orgánům státní správy, regionální samosprávy a Parlamentu České republiky na podporu oprávněných zájmů a potřeb členských organizací Svazu,

h) předkládat prostřednictvím sekretariátu Svazu a sekce ČSZE - EURELECTRIC zdůvodněná stanoviska a náměty k návrhům relevantních dokumentů Evropské unie,

i)  zapojit se do činnosti odborných komisí, sekcí a pracovních skupin Svazu
a vykonávat práva přiznaná řídicí dokumentací komisí nebo sekcí Svazu, jejichž práce se účastní, byla-li vydána,

j) zapojit se prostřednictvím Svazu do činnosti odborných komisí jiných institucí na území České republiky či výborů, odborných komisí nebo pracovních skupin mezinárodních organizací a institucí, v nichž je Svaz členem ve smyslu čl. 4 těchto stanov,

k) požadovat od Svazu ochranu a podporu svých zájmů, pokud nejsou v rozporu se zájmy ostatních členů Svazu, při sporech s orgány státní správy či s jinými orgány.

5.6.      Řádní členové Svazu mají dále tato práva:

a) účastnit se svým zástupcem voleb do orgánů Svazu, navrhovat své zástupce za členy představenstva Svazu, dozorčí rady Svazu či do funkce ředitele Svazu,

b) účastnit se svým zástupcem jednání valné hromady Svazu, podávat návrhy usnesení a hlasovat o těch bodech, u nichž to stanovy připouštějí,

c) zapojit své odborníky do činnosti komisí a sekcí Svazu a prostřednictvím sekretariátu Svazu do výborů a pracovních skupin orgánů státní správy, regionální samosprávy a dalších tuzemských odborných institucí a organizací a mezinárodních organizací, v nichž je Svaz členem.

5.7.      Povinnosti členů Svazu jsou:

a) dodržovat stanovy Svazu,

b) dodržovat řídicí dokumentaci komisí nebo sekcí Svazu, na jejichž práci se podílí, byla-li vydána,

c) plnit usnesení přijatá valnou hromadou Svazu a usnesení představenstva svazu přijatá v souladu se stanovami Svazu,

d) úzce spolupracovat se sekretariátem Svazu, zejména při plnění usnesení valné hromady Svazu a plánu činnosti na příslušný rok,

e) oznamovat bez zbytečného odkladu sekretariátu Svazu každou změnu podstatnou pro členství ve Svazu; pozdě oznámené změny jsou k tíži člena Svazu,

f) respektovat příslušnou kolektivní smlouvu vyššího stupně včetně jejích dodatků,

g) ve stanoveném termínu uhradit členskou platbu ve výši schválené pro příslušný rok valnou hromadou Svazu,

h) poskytovat orgánům Svazu informace nezbytné k zabezpečení poslání
a činnosti Svazu v souladu s čl. 2, čl. 3 a čl. 4 těchto stanov, s výjimkou informací tvořících předmět obchodního nebo státního tajemství,

i) chránit dobré jméno Svazu a nepoškozovat svým jednáním pověst Svazu či jeho dalších členů ve smyslu ust. § 212 OZ,

k) stanoviska Svazu, prezentovaná vůči vnějším orgánům a organizacím, či podpora jednoho člena nebo skupiny členů Svazu nesmí být v rozporu se zájmy kteréhokoliv člena Svazu.

5.8.     Členství ve Svazu zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením představenstvu Svazu o vystoupení takto:

aa) písemné oznámení o vystoupení člena musí být doručeno Svazu nejpozději 60 dní před ukončením příslušného kalendářního roku,

ab) ukončení členství vystoupením ze Svazu bude provedeno vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku, v němž bylo písemné oznámení o vystoupení člena doručeno Svazu,

ac) písemné oznámení o vystoupení člena doručené Svazu v průběhu roku nezbavuje člena povinnosti vyrovnání finančních závazků ve prospěch Svazu za období do konce příslušného kalendářního roku,

b) zánikem právnické osoby člena Svazu – ukončení členství ve Svazu je totožné se dnem zániku právnické osoby člena Svazu; v tomto případě se neprovádí finanční vypořádání zaplacených členských plateb,

c) úmrtím čestného člena,

d) zánikem Svazu,

e) vyloučením.

5.9.      Pokud člen Svazu závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z členství
a v přiměřené lhůtě ani po výzvě představenstva Svazu nezjedná nápravu či nezaplatí-li člen Svazu členské platby ani v přiměřené lhůtě určené představenstvem Svazu, může představenstvo, po předchozím projednání s dozorčí radou Svazu, člena ze Svazu vyloučit; rozhodnutí představenstva o vyloučení člena ze Svazu doručí sekretariát vyloučenému členovi.

5.10.    V případě vyloučení člena ze Svazu se neprovádí finanční vypořádání zaplacených členských plateb.

5.11.    V případě zániku Svazu se provede finanční vypořádání na základě rozhodnutí valné hromady Svazu.

5.12.    Proti rozhodnutí představenstva Svazu o vyloučení člena ze Svazu se lze odvolat k nejbližší valné hromadě Svazu, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení člena příslušnému členovi Svazu; odvolání se doručuje sekretariátu Svazu. Takto podané odvolání má odkladný účinek.

5.13.    Proti konečnému rozhodnutí Svazu o vyučení může vyloučený člen do tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí o svém vyloučení podat návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.


Čl. 6.
Orgány Svazu

Orgány Svazu jsou:

6.1.      Valná hromada.

6.2.      Představenstvo.

6.3.      Dozorčí rada.

6.4.      Rozhodčí komise.

6.5.      Ředitel Svazu.

6.6       Komise a sekce Svazu.


Čl. 7.

Valná hromada

7.1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Valnou hromadu tvoří představitelé nebo zmocnění zástupci členů Svazu. Řádná valná hromada je svolávána představenstvem Svazu minimálně jedenkrát za rok.

7.2.      Mimořádně musí být svolána valná hromada:

a)         na základě písemné žádosti alespoň dvou pětin řádných členů Svazu,
b)         na základě písemné žádosti dozorčí rady Svazu.

7.3.      Představenstvo musí svolat mimořádnou valnou hromadu ve smyslu článku odst. 7. 2. těchto stanov do dvou měsíců ode dne prokazatelného doručení písemné žádosti sekretariátu Svazu.

7.4.      Valná hromada je svolávána písemně, pozvánka musí být odeslána minimálně dvacet kalendářních dnů před jejím konáním; spolu s pozvánkou musí být členům Svazu předložen i program jednání valné hromady. Pozvánku lze doručit taktéž
v elektronické podobě v datové zprávě opatřené elektronickým podpisem. Kombinace písemné a elektronické podoby pro jednotlivá jednání valné hromady není možná. Valné hromady se mohou zúčastnit s hlasem poradním čestní členové Svazu, hosté přizvaní představenstvem Svazu a členové sekretariátu Svazu.

7.5.      Program valné hromady lze změnit pouze tehdy, pokud se změnou souhlasí všichni přítomní řádní členové Svazu.

7.6.      Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, jsou-li v plánované době jejího zahájení přítomni v místnosti jednání řádní členové Svazu s nadpoloviční většinou hlasů. Není-li tomu tak, zasedání valné hromady se odročuje o jednu hodinu a poté je valná hromada schopna jednat a usnášet se při jakémkoliv počtu přítomných řádných členů Svazu a váze jejich hlasů; v takovém případě je však hlasování o změně programu valné hromady nepřípustné.

7.7.      O procedurálních bodech jednání a o usnesení valné hromady je hlasováno aklamací, každý řádný člen má jeden hlas. Jednotlivé procedurální body a usnesení valné hromady jsou schváleny, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných řádných členů Svazu.

7.8.      Hlasování o neprocedurálních bodech jednání se provádí tajnou formou; k tajné formě hlasování budou vydány hlasovací lístky a vytvořeny podmínky pro její provedení.

7.9.      Počet hlasů se řídí výší členské platby řádného člena Svazu. Za každých (i započatých) 100  tis. Kč členské platby je počítán jeden hlas.

7.10.    Příslušné body jednání ve smyslu odstavce 7. 8. jsou schváleny, pokud pro ně hlasuje nejméně 75 % hlasů přítomných řádných členů Svazu.

7.11.    Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou. Valná hromada rozhoduje usnesením.

7.12.    Volba členů představenstva nebo dozorčí rady Svazu probíhá podle volebního řádu schváleného valnou hromadou.

7.13     Do působnosti valné hromady patří:

a) projednávat zprávy dozorčí rady Svazu,

b) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o výsledku hospodaření Svazu za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku konání,

c) schvalovat a měnit stanovy Svazu,

d) stanovit strategii a program činnosti Svazu,

e) rozhodovat o členství Svazu nebo jeho sekcí v mezinárodních organizacích,

f) projednávat a schvalovat zprávu představenstva Svazu o činnosti a dalších úkolech Svazu,

g) schvalovat platební řád členských plateb členů Svazu pro příslušný kalendářní rok, vč. lhůty k zaplacení a rozpočet Svazu na příslušný kalendářní rok,

h) volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady Svazu,

i) rozhodovat o odvolání ve věci vyloučení člena ze Svazu,

j) rozhodovat o dobrovolném zrušení Svazu a majetkovém vypořádání, které s tím souvisí,

k) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí.

7.14     Z jednání valné hromady je pořizován zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel
a předseda valné hromady. Zápis a usnesení valné hromady obdrží všichni členové Svazu nejpozději do 30 pracovních dnů od konání valné hromady.


Čl. 8.

Představenstvo

8.1.      Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Svazu. Je voleno z pověřených zástupců řádných členů Svazu nebo jejich podnikatelského seskupení.

8.2.    Představenstvo je sedmičlenné a je složeno ze šesti (6) členů představenstva zvolených valnou hromadou a ředitele Svazu, který se stává členem představenstva dnem svého jmenování do funkce ředitele Svazu.

8.3.      Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva, který řídí jeho činnost
a svolává a řídí jeho zasedání, a místopředsedu představenstva, který zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti; ke své činnosti využívají sekretariát Svazu.

8.4.      Funkční období představenstva je pět let, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo.

8.5.      Členství v představenstvu je nezastupitelné.

8.6.      Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným prostřednictvím sekretariátu Svazu představenstvu nebo na jednání představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, který stanovilo představenstvo při projednání žádosti o odstoupení, nejdéle však 2 měsíce od doručení oznámení.

8.7.      Před uplynutím funkčního období může být člen představenstva odvolán na základě rozhodnutí valné hromady Svazu.

8.8.      V období mezi jednáním valné hromady Svazu může představenstvo Svazu kooptovat do uvolněných funkcí členů představenstva Svazu zástupce z řad řádných členů Svazu nebo jejich podnikatelského seskupení, maximálně však tři členy. Kooptaci členů představenstva schvaluje nejbližší valná hromada Svazu. Funkční období kooptovaných členů představenstva končí uplynutím pěti let od jejich schválení valnou hromadou, pokud není v příslušném usnesení valné hromady Svazu stanovena jiná, kratší, lhůta. O kooptaci nového člena představenstva jsou členové Svazu neprodleně informováni. Jednou z forem informace je bezprostřední zveřejnění na internetových stránkách ČSZE (www.csze.cz).

8.9.      Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo usnesením valné hromady Svazu svěřeny jinému orgánu Svazu.

8.10.    Představenstvo je za svoji činnost odpovědné valné hromadě Svazu.

8.11.    Do působnosti představenstva patří:

a) rozhodovat o způsobu realizace strategie Svazu a o dalších činnostech určených těmito stanovami a valnou hromadou Svazu schváleným usnesením, dlouhodobým programem a plánem činnosti na jednotlivá léta,

b) svolávat valnou hromadu, připravovat a schvalovat podklady pro jednání valné hromady včetně návrhů usnesení, zajišťovat výkon jejího usnesení a odpovídat za zpracování zápisu z valné hromady a jeho postoupení členům Svazu ve lhůtě stanovené těmito stanovami,

c) rozhodovat o operativním řešení aktuálních problémů mezi dvěma valnými hromadami,

d) uzavírat jménem Svazu kolektivní smlouvy vyššího stupně v souladu se zájmy členů Svazu a právním řádem České republiky; v průběhu kolektivního vyjednávání s odborovými partnery určuje strategii jednání za stranu zaměstnavatelů, v případě potřeby projednává zásadní stanoviska s členskými organizacemi Svazu per rollam,

e) rozhodovat o vstupu Svazu do jiných organizací v rámci České republiky,

f) předkládat valné hromadě návrh na členství Svazu v mezinárodních organizacích,

g) určovat strategii pro činnost Svazu v organizacích podle čl. 4 těchto stanov,

h) hodnotit činnost Svazu, posuzovat jednotlivé dílčí a souhrnné materiály k prezentaci uvnitř i vně Svazu a další realizované aktivity,

i) zajišťovat a hodnotit aktivity Svazu v mezinárodních organizacích,

j) rozhodovat o přijetí za člena Svazu a o charakteru členství,

k) rozhodovat o vyloučení člena ze Svazu ve smyslu čl. 5. odst. 5. 9. těchto stanov,

l) schvalovat čestné členy Svazu a návrhy na udělení medaile prof. Vladimíra Lista „Za zásluhy o rozvoj české energetiky",

m) odpovídat za realizaci usnesení valné hromady a za hospodaření s majetkem Svazu,

n) vytvářet a rušit odborné komise a sekce Svazu; schvalovat řídicí dokumentaci komisí nebo sekcí Svazu předloženou vedoucím komise nebo sekce Svazu prostřednictvím ředitele Svazu,

o) jmenovat a odvolávat ředitele Svazu,

p) schvalovat Organizační řád Svazu, Podpisový řád Svazu a další předpisy Svazu,

q) schvalovat osoby oprávněné k disponování s hospodářskými prostředky Svazu,

r) rozhodovat o pozastavení rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy představenstva a předkládat své stanovisko k projednání na nejbližší valné hromadě; rozhodovat o pozastavení rozhodnutí ředitele Svazu a přijímat nové rozhodnutí,

s) vzít na vědomí plán činnosti a rozpočet pro činnost komisí nebo sekcí Svazu pro příslušný kalendářní rok,

t) rozhodovat o pozastavení rozhodnutí orgánu komisí nebo sekcí Svazu
a přijímat nové rozhodnutí.

8.12.    Jednání představenstva svolává a řídí předseda představenstva podle potřeby nejméně jednou za dva měsíce. Materiály pro jednání představenstva připravuje ředitel Svazu. Jednání se řídí programem, který vychází z usnesení valné hromady, plánu činnosti na příslušný kalendářní rok, aktuální problematiky energetických odvětví a naplňování strategických cílů Svazu. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů s výjimkou čl. 8. 11. písm. t), kdy rozhoduje jednomyslně. Jednání představenstva se mohou zúčastnit i další přizvané osoby, které pro rozhodování mají pouze hlas poradní.

8.13.    Rozhodnutí představenstva může být z časových důvodů provedeno per rollam. Takové rozhodnutí může být přijato, pokud se pro jeho přijetí vyjádří všichni členové představenstva.


Čl. 9.

Dozorčí rada

9.1.      Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu.

9.2.      Dozorčí rada má tři členy, její funkční období je pět let, avšak neskončí dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Je volena z pověřených zástupců řádných členů Svazu nebo jejich podnikatelského seskupení. Před uplynutím funkčního období může být člen dozorčí rady odvolán na základě rozhodnutí valné hromady.

9.3.      Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost dozorčí rady 
a svolává a řídí její zasedání.

9.4.      Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.

9.5.      Dozorčí rada zasedá minimálně dvakrát ročně a ze svého zasedání pořizuje zápis.

9.6.      Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným prostřednictvím sekretariátu Svazu dozorčí radě nebo na jednání dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, který stanovila dozorčí rada při projednání žádosti o odstoupení, nejdéle však 2 měsíce od doručení oznámení.

9.7.      Dozorčí rada za svou činnost odpovídá valné hromadě Svazu.

9.8.      V období mezi jednáním valné hromady Svazu může dozorčí rada kooptovat do uvolněné funkce člena dozorčí rady zástupce z řádných členů Svazu nebo jejich podnikatelského seskupení. Kooptaci člena dozorčí rady schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaných členů končí uplynutím pěti let od jejich volby valnou hromadou, pokud není v příslušném usnesení valné hromady Svazu stanovena jiná, kratší, lhůta. O kooptaci nového člena dozorčí rady jsou členové Svazu neprodleně informováni. Jednou z forem informace je bezprostřední zveřejnění na internetových stránkách ČSZE (www.csze.cz).

9.9.      Do působnosti dozorčí rady patří:

a) kontrola finančního hospodaření Svazu a spravování jeho majetku,
b) kontrola plnění usnesení valné hromady Svazu,

c)  kontrola stavu členské základny, seznamu členů Svazu a správnosti, včasnosti a úplnosti placení členských plateb stanovených členům Svazu na příslušný kalendářní rok valnou hromadou k    naplnění schváleného rozpočtu Svazu,

d) kontrola správnosti, včasnosti a úplnosti placení členských a jiných příspěvků komisím a sekcím Svazu dle řídicí dokumentace komisí a sekcí Svazu,

e) pozastavení výkonu rozhodnutí představenstva Svazu, jestliže je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s rozhodnutím valné hromady Svazu či s těmito stanovami, a předložení písemné zprávy se zdůvodněním nejbližší valné hromadě,

f) podávání zprávy o své činnosti valné hromadě Svazu.

9.10.    Dozorčí rada má právo vyžádat si podklady od kteréhokoliv orgánu, komise nebo sekce Svazu a sekretariátu Svazu a ti jsou povinni tyto podklady poskytnout v požadované lhůtě a rozsahu.

9.11.    Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v představenstvu Svazu.


Čl. 10.
Rozhodčí komise

Rozhodčí komise projednává a navrhuje řešení případných sporů mezi členy Svazu. Rozhodčí komise je zřizována pro každý řešený spor zvlášť. Zřizuje ji představenstvo Svazu, je tříčlenná a volí si svého předsedu. Členy rozhodčí komise nemohou být členové ostatních orgánů Svazu a sekretariátu Svazu.


Čl. 11.

Ředitel Svazu

11.1.    Ředitel Svazu je výkonným orgánem Svazu pro organizační, provozní
a administrativní činnosti Svazu; do funkce je jmenován představenstvem a je mu plně odpovědný. Do jeho působnosti patří zejména:

a) jednat jménem Svazu ve věcech, které jsou předmětem činnosti Svazu, a to
v rámci kompetencí stanovených těmito stanovami a představenstvem Svazu,

b) jednat a podepisovat jménem Svazu v souladu s podpisovým řádem Svazu nebo na základě zmocnění představenstvem Svazu,

c) je oprávněn zřizovat a rušit účty Svazu u peněžních ústavů a v souladu s rozpočtem pro příslušný kalendářní rok uzavírat smlouvy na služby pro Svaz,

d) zodpovídat za řádné hospodaření Svazu podle schváleného rozpočtu,

e) jednat jménem Svazu v pracovně-právních vztazích, uzavírat pracovně-právní smlouvy a dohody se zaměstnanci Svazu,

f) navrhovat vytvoření komisí a sekcí Svazu (včetně jejich obsazení odbornými pracovníky), návrhy předkládá ke schválení představenstvu Svazu,

g) předkládat ke schválení představenstvu Svazu řídicí dokumentaci komisí nebo sekcí Svazu navrženou vedoucím komise nebo sekce Svazu,

h) navrhovat obsazení výborů a pracovních skupin v tuzemských a mezinárodních organizacích, v nichž je Svaz členem,

i) vydávat vnitřní organizační předpisy pro činnost sekretariátu Svazu,

j) zabezpečovat a provádět další aktivity související s činností Svazu.

11.2.    Pod přímou řídicí pravomoc ředitele Svazu spadá sekretariát Svazu, který zajišťuje zejména:

a) výkonnou a administrativní činnost Svazu a zajišťuje běžný chod Svazu vyplývající z jeho činnosti i pro valnou hromadu Svazu, představenstvo, dozorčí radu, rozhodčí komisi, odborné komise a sekce Svazu,

b) vede seznam členů Svazu,

c) vystavuje faktury na zaplacení členských plateb a sleduje jejich úhradu,

d) zpracovává souhrnná stanoviska k materiálům rozhodujícím pro činnost energetických odvětví a zajišťuje jejich předání příslušným orgánům a institucím,

e) zpracovává podněty a návrhy členů Svazu do souborného materiálu pro státní orgány, Parlament České republiky, politické strany, regionální samosprávy
a odborové svazy,

f) dbá, aby materiály předávané vnějším orgánům nepoškozovaly kteréhokoliv člena či podnikatelské seskupení členů Svazu,

g) připravuje listinné doklady pro jednání orgánů Svazu a písemné materiály pro externí jednání,

h) organizuje a zabezpečuje kolektivní vyjednávání k uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy,

i) provádí finanční operace a správu majetku Svazu,

j) zodpovídá za hospodárné nakládání s majetkem Svazu a za účelné využívání finančních prostředků určených valnou hromadou Svazu pro příslušný kalendářní rok,

k) zajišťuje jednání valné hromady, představenstva a dozorčí rady, popř. rozhodčí komise a plní úkoly uložené představenstvem Svazu a ředitelem Svazu,

l) zajišťuje odborné semináře, odborné konference a obdobné vzdělávací akce pro členy Svazu; spolupracuje se školami všech stupňů a středními odbornými učilišti v oblasti energetiky,

m) podílí se na práci komisí a sekcí Svazu a organizačně zajišťuje jejich činnost,

n) věcně a organizačně se podílí na činnosti odborných komisí vně Svazu,

o) zajišťuje spolupráci s profesními mezinárodními organizacemi, v nichž je Svaz členem, organizuje obsazení příslušných výborů a pracovních skupin odborníky členských organizací Svazu a pořádá semináře s účastí zahraničních odborníků,

p) zajišťuje vnější prezentaci Svazu a organizuje tiskové konference,

q) zajišťuje spolupráci s obdobnými svazy v České republice i v zahraničí,

r) zabezpečuje další aktivity podle pokynů ředitele Svazu.


Čl. 12.

Komise a sekce Svazu

12.1. Svaz zřizuje odborné komise a sekce Svazu, které splňují následující:

a) jsou vytvářeny rozhodnutím představenstva Svazu na základě návrhu ředitele Svazu,

b) jejich účelem je řešení a zajišťování specifických potřeb členů Svazu, účast a činnost v národních a mezinárodních organizacích,

c) na činnosti odborných komisí a sekcí Svazu se podílí odborníci členských organizací, příp. též jiné odborné subjekty dle čl. 12. odst. 12.1. písm. j),

d) práce komise či sekce je řízena jejím vedoucím, kterého jmenuje představenstvo Svazu na základě návrhu ředitele Svazu,

e) organizační a administrativní činnost odborných komisí a sekcí Svazu zajišťuje sekretariát Svazu,

f) každá komise nebo sekce Svazu může za účelem zakotvení pravidel své vnitřní organizace a fungování vydat svou řídicí dokumentaci, jež musí být v souladu s těmito stanovami, posláním a účelem Svazu a schválena způsobem dle čl. 8. odst. 8.11. písm. n),

g) řídicí dokumentaci komise nebo sekce Svazu navrhuje vedoucí komise nebo sekce Svazu a prostřednictvím ředitele Svazu ji předkládá představenstvu Svazu ke schválení,

h) prostřednictvím řídicí dokumentace komise nebo sekce Svazu lze zakotvit pravidla jejího fungování, zejména hlasování v sekci nebo komisi Svazu,

i) komise a sekce Svazu mohou hospodařit podle vlastního rozpočtu, pokud tak výslovně stanoví řídicí dokumentace komise nebo sekce Svazu a tento rozpočet byl vzat na vědomí představenstvem Svazu. V rámci řídicí dokumentace komise nebo sekce Svazu je v takovém případě nezbytné zakotvit zejména pravidla ohledně případné povinnosti přispívat na činnost komise nebo sekce Svazu včetně výše členských příspěvků komise nebo sekce Svazu nebo způsob jejich výpočtu. Čl. 13 Stanov se použije podpůrně,

j) pokud to řídicí dokumentace komise nebo sekce Svazu výslovně stanoví, mohou se účastnit na činnosti odborných komisí nebo sekcí Svazu, za podmínek tam stanovených, též jiné odborné subjekty navržené členskou organizací, vedoucím komise nebo sekce Svazu nebo ředitelem Svazu.

12.2.    Jsou zřízeny následující komise a sekce Svazu ve smyslu článku odst. 6. 6. těchto stanov:

Komise:

pro elektroenergetiku;

pro krizové situace;

pro teplárenství;

pro energetické školství;

pro objektivizaci náhradových řízení;

pro kolektivní vyjednávání;

bezpečnosti práce.


Sekce:

ČSZE – EURELECTRIC;

pro daně;

pro práce pod napětím.


Čl. 13.

Hospodaření Svazu

13.1.    Hospodaření Svazu se řídí obecně závaznými právními předpisy a usnesením valné hromady Svazu.

13.2.    Svaz hospodaří podle rozpočtu schváleného pro příslušný kalendářní rok valnou hromadou Svazu.

13.3.    Příjmy Svazu tvoří:

a) platby řádných členů Svazu, které se uznávají pro členské organizace za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů potřebných pro svazovou činnost,

b) tržby za poskytované služby i nečlenům Svazu,

c) účelově vázané příspěvky zúčastněných odborných subjektů poskytnuté komisi nebo sekci Svazu dle odst. 12. 1. písm. i).

13.4.    Finanční prostředky na zajištění činnosti Svazu v souladu se schváleným rozpočtem na příslušný kalendářní rok poskytují jeho členové ve výši stanovené valnou hromadou Svazu [tzv. členské platby]. Tyto prostředky Svaz používá na krytí výdajů spojených s činnostmi, které vykonává v zájmu svých členů v souladu se stanovami Svazu, v souladu s řídicí dokumentací komise nebo sekce Svazu, byla-li vydána, se strategickým záměrem na určité období, s plánem činnosti Svazu na příslušný kalendářní rok, s usnesením valné hromady Svazu a se závěry jednání představenstva Svazu.

13.5.    Výše členské platby na činnost Svazu, poskytovaná jednotlivými členy Svazu, je stanovena platebním řádem, schváleným na následující kalendářní rok valnou hromadou Svazu.

13.6.    Platební řád určuje výši pravidelných členských plateb v závislosti na počtu zaměstnanců příslušné členské organizace, max. však ve výši 1 700 000 Kč. Pro platební řád na následující kalendářní rok je rozhodující stav zaměstnanců řádného člena Svazu k 31. 12. kalendářního roku předcházejícího roku konání valné hromady Svazu. Řídicí dokumentace komise nebo sekce Svazu může v souladu s článkem odst. 12.1. písm. i) stanovit platební povinnosti nad rámec platebního řádu;

13.7.    Čestní členové členské platby neposkytují.

13.8.    Členské platby, stanovené pro příslušný kalendářní rok valnou hromadou Svazu, uhradí členové nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení faktury – daňového dokladu. Při vzniku členství v průběhu roku uhradí nový člen poměrnou část členské platby,
a to do jednoho měsíce od svého přijetí za člena Svazu. Příspěvky podle odst. 12. 1. písm. i) jsou splatné nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení faktury – daňového dokladu.

13.9.    Mimořádně finančně náročné služby poskytuje Svaz po předchozím odsouhlasení představenstvem Svazu členům i nečlenům na základě individuálních smluv za smluvní ceny.

13.10.  Svaz vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku podle platných obecně závazných předpisů. O plnění rozpočtu a o výsledku hospodaření za uplynulý kalendářní rok je informována valná hromada Svazu.

13.11.  Za řádné hospodaření Svazu podle schváleného rozpočtu, vedení účetnictví i další potřebné evidence odpovídá ředitel Svazu. Ředitel Svazu navrhuje představenstvu Svazu ke schválení osoby oprávněné k disponování s hospodářskými prostředky Svazu.


ČI. 14.

Jednání a podepisování za Svaz

14.1.    Za Svaz jednají:

a) samostatně předseda představenstva Svazu,

b) samostatně člen představenstva, který je ředitelem Svazu,

c) společně alespoň dva členové představenstva,

d) osoby, které byly k jednání za Svaz písemně zmocněni (pověřeni) osobami uvedenými pod písm. a) – c).

14.2.    Svaz zastupují též jeho zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; tito zaměstnanci jsou oprávněni za Svaz podepisovat, podle oprávnění stanoveném v Podpisovém řádu Svazu.

14.3.    Kdo za Svaz podepisuje, připojí ke svému podpisu i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.


Čl. 15.

Dobrovolné zrušení Svazu (spolku)

15.1.    Svaz lze zrušit bez likvidace jen jeho přeměnou provedenou:

a) fúzí [sloučením nebo splynutím], přičemž u sloučení zanikne nejméně jeden ze spolků zúčastněných při fúzi, zatímco práva a povinnosti zaniklého spolku přejdou na jediný nástupnický spolek; u splynutí zaniknou všechny spolky [právnické osoby] na fúzi zúčastněné a na jejich místě vznikne nový spolek [nástupnická právnická osoba], na který fúzí přejdou práva a povinnosti všech spolků fúzí zanikajících,

b) rozdělením podle § 179–180 OZ nebo,

c) stanoví-li to zákon, též změnou právní formy; přeměnou se spolek zrušuje bez likvidace dnem nabytí účinnosti přeměny.

15.2.    Pokud z rozhodnutí valné hromady nenabude po zrušení Svazu celé jeho jmění jeho právní nástupce, musí být provedena likvidace. S likvidací se Svaz zrušuje dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Svazu.

15.3.    Na likvidaci Svazu  se přednostně použijí speciální ustanovení o likvidaci spolku ust.
§ 269 – § 273 OZ. Obecnou úpravu likvidace právnických osob obsaženou v ust. § 187 – § 209 OZ lze při likvidaci Svazu použít jen podpůrně.

15.4.   Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi řádné členy Svazu v analogickém podílu výpočtu výše členské platby v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o zrušení Svazu, s přihlédnutím v platební morálce řádného člena Svazu.


Čl. 16.

Ustanovení přechodná a závěrečná

16.1.    Člen Svazu, který je právnickou osobou, se zúčastní valné hromady prostřednictvím svého pověřeného zástupce, který je oprávněn za společnost jednat, nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokazuje plnou mocí vydanou oprávněnou osobou, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění.

16.2.    Stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím valné hromady.

16.3.    Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Českého svazu zaměstnavatelů v energetice dne 3. 12. 2015 v Praze a nabývají platnosti a účinnosti ode dne 4.12.2015.