Projekt Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru

OS ECHO společně s partnerem ČSZE realizují projekt „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“. 

Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Anotace projektu:

Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje dlouholeté zkušenosti, získané v rámci sociálního partnerství, vedeného jak v rámci České republiky, tak
i na úrovni mezinárodní, současně chtějí využít tento projekt k posílení a rozvoji sociálního dialogu na všech úrovních. Projekt by měl zajistit kontinuitu sociálního smíru
v energetických firmách, a to bez ohledu na politické vedení státu.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2020
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2020
Doba trvání (v měsících): 27

Co je cílem projektu?

Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních a se zaměřením na potřeby dialogu v jednotlivých regionech za účasti regionálních zaměstnavatelů a zástupců odborových organizací; zkvalitnění vedení sociálního dialogu, a to jak na odvětvové, podnikové, národní, ale i mezinárodní úrovni; posílení povědomí zástupců zaměstnanců a vedoucích pracovníků firem o kolektivním vyjednávání, zejména s ohledem na uzavírání kolektivních smluv v energetických podnicích a kolektivních smluv vyššího stupně v celém odvětví energetiky; formulování optimální podoby sociálního dialogu; přímé propojení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů z řad personalistů i managementu, sdílení informací
a společné hledání řešení; odstranění případných bariér mezi všemi účastníky sociálního dialogu, navázání neformálních vztahů, otevření vzájemné komunikace; rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v energetickém průmyslu s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, zvýšit povědomí o Strategii Průmyslu 4.0.; informovat o dopadech Průmyslu 4.0 v kulturním a sociálním prostředí energetických firem; využívání moderních technologií.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinu tvoří zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů sdružených v partnerských organizacích, kterými jsou OS ECHO a ČSZE, kteří se aktivně zabývají sociálním dialogem
a kolektivním vyjednáváním na podnikové, odvětvové a mezinárodní úrovni v energetickém sektoru. Cílová skupina žadatele OS ECHO bude tvořena odboráři, zástupci zaměstnanců na úrovni základních organizací OS ECHO, kteří se zabývají sociálním dialogem na úrovní jak podnikové, tak sektorové. Současně se také bude jednat o zástupce zaměstnanců, kteří působí na nadnárodní úrovni Evropských rad zaměstnanců. Ve všech těchto skupinách se jedná především o předsedy, místopředsedy a členy závodních výborů základních organizací, účastnících se sociálního dialogu, na všech úrovních. Cílová skupina partnera projektu ČSZE jsou vedoucí pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanci v podnicích energetického odvětví uzavírající kolektivní smlouvy. Jedná se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi OS ECHO a ČSZE, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni. Významnou skupinu ČSZE budou tvořit pracovníci, jejichž pracovní zařazení a úkoly jsou v těsné souvislosti s náplní klíčových aktivit a kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání. Na základě získaných zkušeností budou schopni následně předávat poznatky na nižší úrovně podnikové hierarchie. Vzhledem k rozložení energetických společností je cílová skupina rovnoměrně rozprostřena po celé České republice. Role cílové skupiny spočívá v aktivním zapojení
do vedení sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání až po samotnou tvorbu kolektivních smluv na úrovni společností a odvětvové úrovni. Sociální partneři chtějí využít tento projekt k posílení a rozvoji sociálního dialogu na všech úrovních a zaměřit se na potřeby dialogu v jednotlivých regionech za účasti regionálních zaměstnavatelů a zástupců odborových organizací, včetně výměny zkušeností s fungováním sociálního dialogu na nadnárodní úrovni.

V rámci projektu jsou řešeny následující klíčové aktivity:

1/Sociální dialog v regionech a jeho potřeby
2/Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na sektorové úrovni
3/Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na podnikové úrovni
4/Sociální dialog v nadnárodních společnostech
5/Závěrečná konference projektu
6/Projektový management

Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2022: 

Diskusní fórum „Sociální dialog na téma bezpečnostní ukazatele u nás a ve světě“

1. – 2. 6. 2022, Hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou

Diskusní fórum „Sociální dialog na téma jak se současná pomoc Ukrajině promítne v daňových povinnostech“

5. 4. 2022, Don Giovanni, Praha

Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2021: 

Diskusní fórum „Význam zavedení a provádění prací pod napětím v kontextu sociálního dialogu“

18. 11. 2021, SŠEE Sokolnice, p. o. 

Diskuzní fórum „Nová legislativa ČR a živelné pohromy z pohledu BOZP v kontextu sociálního dialogu“

6. – 7. 10. 2021, Hotel Srní

Diskuzní fórum „Home office a jeho vliv na výkonnost a psychické zatížení zaměstnanců v kontextu sociálního dialogu“

14. 6. 2021, on-line

Diskuzní fórum „Bezpečnost práce v provozu energetických firem v kontextu sociálního dialogu“

8. – 9. 6. 2021, Areál Botanika, Horní Bezděkov

Diskuzní fórum „Současná pracovněprávní judikatura v kontextu sociálního dialogu“

7. 6. 2021, on-line

Diskuzní fórum „Home office v kontextu sociálního dialogu“

11. 3. 2021, on-line

Akce uskutečněné v rámci projektu v roce 2020: 

Diskuzní fórum „Důležitost sociálního dialogu při naplňování požadavků na vyšší komplexní bezpečnost v energetice“

8. – 9. 9. 2020, LH Hotel Dvořák Tábor

Diskusní fórum „Sociální dialog o přeshraniční výměně zkušeností se snižováním energetické náročnosti“

20. 9. 2022, Hotel Passage, Lidická 23, 602 00 Brno, Česká republika 

Diskusní fórum „Aktuální problematika legislativy v oblasti VTZ v kontextu sociálního dialogu“

  1. 10. 2022, Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou

Diskusní fórum „Problematika home office a sjednaného místa výkonu práce v kontextu sociálního dialogu“

8. 11. 2022, ČSZE, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Fotografie z akcí uskutečněných v rámci projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

 

 

Publicita v rámci projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

I. část, rok 2020/2021

Stáhnout zde.

 

II. část, rok 2021/2022

Stáhnout zde.